Tokens: 3641
Market Cap: $31,123,163,795
Ether: $1,380.32 (12.63%)
Discord
Uniswap-v2 Uniswap YKZ/ETH Pool (UNI-V2) DeFi token with market capitalization of $10,565

Uniswap YKZ/ETH Pool

Market Cap

$10,565

Circulating Supply

162 UNI-V2

Total Supply

162 UNI-V2

ProtocolUniswap V2
Price

$65.41

-49.60% Today
Similar tokens