Tokens: 19825
Market Cap: $81,645,421,358
Ether: $2,237.47 (-12.12%)
Discord
Uniswap-v2 Uniswap ETH/FEY Pool (UNI-V2) DeFi token with market capitalization of $213,782

Uniswap ETH/FEY Pool

Market Cap

$213,782

Circulating Supply

30,582 UNI-V2

Total Supply

30,582 UNI-V2

ProtocolUniswap V2
Price

$6.99

2.70% Today
Similar tokens